Výrobcovia  Výrobcovia

moj účet  Aktuality

AktualitaKonverzný kurz
1 EUR = 30,1260 SKK

moj účet  Kontakt

LASTMEDIA,s.r.o.
Kurtáň 325
986 01 Fiľakovské Kováče

Tel.:+421 47 4491399
Fax.:IČO: 36 635 901 info@lastmedia.sk

moj účet Môj účet


Podmienky

  Obchodné podmienky pre internetový obchod platné od 01.06.2008

 

1. Objednávka

Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok kupujúceho. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:

  • predávajúceho - obchodnú firmu a sídlo, IČ predávajúceho (vyberá kupujúci z ponuky elektronického obchodu pri objednaní tovaru)
  • kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČ a DIČ kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť; telefón a e-mail kupujúceho.
  • kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu)
  • množstvo požadovaných kusov produktov vybraný spôsob platby požadovaný termín dodania tovaru
  • adresu pre dodanie tovaru

 

 2. Overenie objednávky

Na základe riadnej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov.

 

3. Spôsob platby

Spôsoby platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky.

 

4. Dodanie tovaru

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledujúcich spôsoboch dodania tovaru na území Slovenska: osobný odber, poštou a kuriérom. Podmienkou pre dodanie v uvedených termínoch sú overenie objednávky voľné skladové zásoby objednaného tovaru v objednanom množstve na elektronickej objednávke prípadne prevedenie dohodnutého spôsobu platby na účet predávajúceho. Objednaný tovar je expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po splnení vyššie uvedenej podmienky pre dodanie tovaru.

 

5. Osobný odber v sídle predávajúceho

Kupujúci sa zaväzuje odobrať tovar v sídle predávajúceho. Predávajúci vyzve kupujúceho k odberu tovaru telefonicky alebo e-mailom podľa údajov na objednávke a to najneskôr do jedného pracovného dňa od splnenia vyššie uvedenej podmienky pre dodanie tovaru.

 

6. Dopravné

K cene tovaru je účtované dopravné v prípade, že cena nákupu nepresiahne stanovenú medzu 100.-eur  bez DPH. U osobného odberu sa dopravné neúčtuje. Tabuľka cien dopravného (bez DPH):

Typ

Od /EUR/bez DPH

Do /EUR/bez DPH

 Suma /EUR/s DPH

1: kuriér

0

30

4

2: kuriér

30

70

4

3: kuriér

70

100

4

4: kuriér

100

X

0

 

7. Storno poplatky

Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledujúcich storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodov na strane kupujúceho:

  • kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 15,- EUR bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.
  • kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 20% kúpnej ceny objednaného tovaru bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy  v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 Občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno predať ako nový.
  • kupujúci sa zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 15,- EUR bez DPH pri vyexpedovaní tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie a vráti tovar v neporušenom obale a tovar možno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

 

8. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

V prípade, kedy predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) je uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (menovite elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia. Len v prípade, pokiaľ by dodávateľ neposkytol spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 53 občianskeho zákonníka povinný poskytnúť, je táto lehota 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak sú informácie riadne poskytnuté v jeho priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej lehoty a začína od tej doby plynúť lehota štrnásťdňová. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka, ktorými sú menovite zmluvy na dodávku počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa a ďalšie zmluvy vymenované zákonom. Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia lehoty pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ vracia tovar na adresu dodávateľa. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku za tovar zaplatenú. Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených občianskym zákonníkom (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

 

9. Ochrana osobných údajov

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Titul, Meno a priezvisko, Úplná poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Kupujúci týmto firme  Lastmedia s.r.o, Kurtáň 325, 986 01 Fiľakovské Kováče dáva súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa §-11, Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na účel zhromažďovania a používania jeho informácií o sebe a svojich nákupoch pre internú potrebu firmy Lastmedia s.r.o., Kurtáň 325, 986 01 Fiľakovské Kováče.

Ak je kupujúci právnická osoba alebo FO podnikateľ, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: Názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH.

Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho. 

Zrušenie súhlasu s nakladaním osobných údajov musí kupujúci zaslať písomne na adresu firmy Lastmedia s.r.o., Kurtáň 325, 986 01 Fiľakovské Kováče. 

 

10. Ostatné ujednania

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a EÚ a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.

 
Copyright © 2007 Lastmedia s.r.o. |::| Tvorba web stránok: OnOffline