Výrobcovia  Výrobcovia

moj účet  Aktuality

AktualitaKonverzný kurz
1 EUR = 30,1260 SKK

moj účet  Kontakt

LASTMEDIA,s.r.o.
Kurtáň 325
986 01 Fiľakovské Kováče

Tel.:+421 47 4491399
Fax.:IČO: 36 635 901 info@lastmedia.sk

moj účet Môj účet


Reklamácie

    Reklamácie a záruka pre internetový obchod platné od 01.06.2008 

 

1.    Záručná doba je uvedená na  spotrebiteľskom balení predávaného tovaru. V prípade, že nie je uvedené inak, platí záručná doba poskytovaná výrobcom. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru kupujúcemu, t.j. prevzatím tovaru kupujúcim, predaním tovaru prepravcovi, alebo okamihom, keď tovar opustil sklad predávajúceho za účelom jeho odoslania kupujúcemu.

 

2.    Záruka zaniká, pokiaľ nebudú dodržané návody predávajúceho k použitiu a údržbe, alebo pokiaľ budú prevedené zmeny, zamenené diely, alebo použitý spotrebný materiál nezodpovedajúci originálnej špecifikácií,  alebo bol použitý nesprávny software. To isté platí, pokiaľ bola chyba spôsobená nesprávnym používaním, skladovaním a manipuláciou s prístrojmi, alebo cudzími zásahmi, ako i otvorením prístroja.

 

3.    Predávajúci súčasne nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky tovaru.

 

4.    Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, nepodstatné odchýlky vo farbe, rozmeroch alebo iných kvalitatívnych a výkonových parametroch tovaru. Nároky zo záruky sa ďalej nevzťahujú na otierané diely, ako sú hlavy tlačiarní, farbiace pásky, typové kolieska, tonery, batérie a iné podobne spotrebovateľné alebo vypotrebované materiály.

 5.    Spolu s oznámením chyby tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka, musí byť chybný diel alebo prístroj zaslaný, alebo doručený k oprave do reklamačného strediska. Reklamačným strediskom je autorizovaný servis výrobcu, podľa údajov a návodov uvedených na spotrebiteľskom balení tovaru. Tovar musí byť zaslaný na náklady kupujúceho a v prípade oprávnenej reklamácie bude späť zaslaný na náklady predávajúceho.  

Súčasne musí splňovať nasledujúce kritéria:

·          diely citlivé na elektrostatický náboj musia byť opatrené antistatickým obalom,

·          tovar musí byť riadne zabalený, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu,

·          tovar musí obsahovať kompletné príslušenstvo, ktoré bolo súčasťou dodávky, pokiaľ nie je so servisným strediskom dohodnuté inak,

·          tovar musí byť opatrený iba originálnymi nálepkami,

·          sériová čísla, záručné pečate a produktové kódy nesmú byť poškodené, alebo odstránené,

·          u tovaru charakteru software je možné reklamovať iba fyzickú nečitateľnosť médií, okamihom odstránenia ochranných prostriedkov záruka zaniká.

 

6.    Spôsob odstránenia chyby určuje servisné stredisko výrobcu. Pri výdaji tovaru z opravy je kupujúci na doklade „výdaj z opravy“ informovaný o spôsobe riešenia reklamácie. O dobu riešenia reklamácie sa primerane predlžuje záručná doba na tovar. V prípade, že by prepravné náklady podstatne presahovali hodnotu  reklamovaného tovaru, je tento tovar poslaný kupujúcemu na jeho náklady.

  7.    Nároky plynúce zo záruky náležia iba kupujúcemu a nejde ich bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho previesť na tretiu osobu.  

8.    Kupujúci je povinný pri tovare, ktorý zasiela k oprave, si na vlastné riziko uschovať a zazálohovať dáta, ktoré chce zachovať. Predávajúci a autorizovaný servis nenesie zodpovednosť za stratené dáta a nezodpovedá za škodu tým vzniknutú.

 

9.    Ak je uplatnená reklamácia ohľadom úplnosti zásielky, alebo zámena v zásielke oprávnená, nesie prepravné náklady predávajúci.

 

10.  U prístrojov alebo dielov, u ktorých nebola zistená žiadna chyba, vyúčtuje autorizovaný servis náklady na preskúšanie a dopravu späť ku kupujúcemu.

 

11.  Pri predaji tovaru nadobudnutého od predávajúceho tretím osobám je kupujúci povinný zaistiť na vlastné náklady jeho záručný i pozáručný servis.

 
Copyright © 2007 Lastmedia s.r.o. |::| Tvorba web stránok: OnOffline